wtorek, 21 grudnia 2010

Nauka języków się opłaca!

W ostatnim czasie duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Czy rzeczywiście ich znajomość ma wpływ na wysokość wynagrodzenia? Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2009 roku przez Sedlak & Sedlak, ze wzrostem liczby języków, którymi posługiwali się pracownicy, rosły ich płace. Osoby znające jeden język obcy zarabiały 3800 PLN, posługujący się czterema - 7200 PLN brutto.

Jak kształtowały się płace osób posługujących się popularnymi językami obcymi? Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy władający biegle francuskim. Dobra znajomość najpopularniejszego w naszym kraju angielskiego wiązała się z zarobkami na poziomie 4700 PLN. Posługujący się biegle językiem włoskim otrzymywali 4050 PLN, rosyjskim - 3825 PLN.

 

Jak pokazują dane Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, znajomość zdecydowanej większości rzadkich języków pozwalała osiągnąć zarobki przewyższające medianę płac wszystkich uczestników badania. Wyjątkami są grecki, białoruski i ukraiński. Pracownicy władający nimi w stopniu bardzo dobrym otrzymywali odpowiednio 2950 PLN, 3000 PLN i 3250 PLN. Najlepiej zarabiały natomiast osoby posługujące się biegle językiem chińskim (8000 PLN brutto). Pracownicy znający szwedzki otrzymywali 6950 PLN miesięcznie (mediana), arabski - 6750 PLN, a węgierski 5000 PLN.FUNNY TRANSLATIONS INTO ENGLISH

 1. In a Tokyo Hotel:
  Is forbidden to steal hotel towels please. If you are not a person to do such thing is please not to read notis.
 2. In a Bucharest hotel lobby:The lift is being fixed for the next day. During that time we regret that you will be unbearable.
 3. In a Leipzig elevator:Do not enter the lift backwards, and only when lit up.
 4. In a Belgrade hotel elevator:
  To move the cabin, push button for wishing floor. If the cabin should enter more persons, each one should press a number of wishing floor. Driving is then going alphabetically by national order.
 5. In a Paris hotel elevator:
  Please leave your values at the front desk.
 6. In a hotel in Athens:
  Visitors are expected to complain at the office between the hours of 9 and 11 a.m. daily.
 7. In a Yugoslavian hotel:
  The flattening of underwear with pleasure is the job of the chambermaid.
 8. In a Japanese hotel:
  You are invited to take advantage of the chambermaid.
 9. In the lobby of a Moscow hotel across from a Russian Orthodox monastery:You are welcome to visit the cemetery where famous Russian and Soviet composers, artists, and writers are buried daily except Thursdays.
 10. In an Austrian hotel catering to skiers:
  Not to perambulate the corridors in the hours of repose in the boots of ascension.
 11. On the menu of a Swiss restaurant:
  Our wines leave you nothing to hope for.
 12. On the menu of a Polish hotel:Salad a firm's own make; limpid red beet soup with cheesy dumplings in the form of a finger; roasted duck let loose; beef rashers beaten up in the country people's fashion.
 13. Outside a Hong Kong tailor shop:Ladies may have a fit upstairs.
 14. In a Bangkok dry cleaner's:Drop your trousers here for best results.
 15. Outside a Paris dress shop:Dresses for street walking.
 16. In a Rhodes tailor shop:Order your summers suit. Because is big rush we will execute customers in strict rotation.
 17. From the Soviet Weekly:There will be a Moscow Exhibition of Arts by 15,000 Soviet Republic painters and sculptors. These were executed over the past two years.
 18. In a Zurich hotel:Because of the impropriety of entertaining guests of the opposite sex in the bedroom, it is suggested that the lobby be used for this purpose.
 19. In an advertisement by a Hong Kong dentist:Teeth extracted by the latest Methodists.
 20. In a Rome laundry:
  Ladies, leave your clothes here and spend the afternoon having a good time.
 21. In a Czechoslovakian tourist agency:Take one of our horse-driven city tours - we guarantee no miscarriages.
 22. Advertisement for donkey rides in Thailand:Would you like to ride on your own ass?
 23. In a Swiss mountain inn:Special today - no ice cream. (kein Eis?)
 24. In a Bangkok temple:It is forbidden to enter a woman even a foreigner if dressed as a man.
 25. In a Tokyo bar:Special cocktails for the ladies with nuts.
 26. In a Copenhagen airline ticket office:We take your bags and send them in all directions.
 27. On the door of a Moscow hotel room:If this is your first visit to the USSR, you are welcome to it.
 28. In a Norwegian cocktail lounge:Ladies are requested not to have children in the bar.
 29. In a Budapest zoo:Please do not feed the animals. If you have any suitable food, give it to the guard on duty.
 30. In the office of a Rome doctor:Specialist in women and other diseases.
 31. In an Acapulco hotel:
  The manager has personally passed all the water served here.
 32. In a Tokyo shop:Our nylons cost more than common, but you'll find they are best in the long run.
 33. In a Japanese information booklet about using a hotel air conditioner:Cooles and Heates: If you want just condition of warm in your room, please control yourself.
 34. In a brochure of a car rental firm in Tokyo:When passenger of foot heave in sight, tootle the horn. Trumpet him melodiously at first, but if he still obstacles your passage then tootle him with vigor.
 35. Two signs from a Majorcan shop entrance:- English well talking.
  - Here speeching American.
 36. On a Malaga freeway:Locals for sale or rent. (thanks to O.B.)
 37. In a hotel in Bruges:Bathroom light operates with motion sensor. Turns off approx. 15 minutes after last registered motion. (thanks to O.P.)
 38. On a Bulgarian web site:You may visit this webpage, only if you are logged in or it is unavailable. (thanks to A.M.)
 39. In an East African newspaper: A new swimming pool is rapidly taking shape since the contractors have thrown in the bulk of their workers.
 40. In a Czechoslovakian tourist agency:
  Take one of our horse-driven city tours. We guarantee no miscarriages.
 41. Detour sign in Kyushi, Japan: Stop: Drive Sideways.

Jak można zostać tłumaczem przysięgłym?

Zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego zawód ten może wykonywać osoba, która:
 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
 • zna język polski;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
 • ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.
Ustawa nie przewiduje możliwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. Powyższe dotyczy również osób, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innych państwach.

Zasady przeprowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 15, poz. 129).

Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. 2 ust. 1 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jest zatem możliwe, że kandydat najpierw zda egzamin, a dopiero później uzupełni wykształcenie czy też uzyska odpowiednie obywatelstwo. Należy jednak pamiętać, iż wpis na listę tłumaczy przysięgłych – a tym samym uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego – nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy zgłaszać pisemnie na poniższy adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Organizacyjny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33

Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż na 21 dni przed dniem egzaminu.