środa, 24 sierpnia 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych nazwiskach świata

W tym tygodniu przedstawię Wam kilka najlepszych ciekawostek o nazwiskach na Świecie. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie zaskoczyły.
W którym narodzie 6 spośród 7 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk znaczy do­słow­nie "nie­po­ko­na­ny­", "skała", "że­la­zo­", "sokół", "stal" i "bły­ska­wi­ca­"?
Wśród Turków. Te wo­jow­ni­czo brzmiące nazwiska zajmują na liście po­pu­lar­no­ści pozycje od drugiej do siódmej. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne, Öztürk, oznacza zaś "czystej krwi Turek".

Od czego pochodzi włoskie słowo "Fer­ra­ri­"?
Od "Ko­wal­ski­". "Fer­ra­ri" jest trzecim co do po­pu­lar­no­ści na­zwi­skiem we Włoszech i pochodzi od kowala. Dzieli ten sam rdzeń, co włoskie słowo "ferro" (żelazo) i ła­ciń­skie "ferrum" (stąd Fe jako ozna­cze­nie pier­wiast­ka­).

Które nazwisko jest bardzo po­pu­lar­ne wśród Tajów?
Żadne. W Taj­lan­dii nie ma po­pu­lar­nych nazwisk. Nazwiska jako takie zostały wpro­wa­dzo­ne w spo­łe­czeń­stwie dopiero roz­po­rzą­dze­niem z roku 1913, zgodnie z którym każda rodzina powinna obrać sobie inne na­zwi­sko. Jest bardzo rzadkie spo­tka­nie dwóch nie­spo­krew­nio­nych Tajów o tym samym na­zwi­sku.

Gdzie urodził się Leonardo da Vinci?
W Vinci. Leonardo urodził się 15 kwietnia 1452 w wiejskim domu około 3 ki­lo­me­try od miej­sco­wo­ści Vinci, nie­da­le­ko Flo­ren­cji. Nazywał się "Le­onar­do di ser Piero da Vinci", czyli "Le­onar­do, syn Piero, z Vinci"

Jak naprawdę nazywał się Bob Dylan?
Robert Allen Zim­mer­man. Bob Dylan urodził się w 1941 r. w rodzinie ży­dow­skiej w Mi­nes­so­cie. W roku 1979 został chrze­ści­ja­ni­nem. W 1997 roku wyznał jednak, że Boga znajduje tylko w muzyce i nigdzie indziej.
Jak naprawdę nazywał się Freddie Mercury?
Farrokh Bulsara. Rodzice Farrokha byli Parsami po­cho­dzą­cy­mi z Indii, którzy prze­nie­śli się do Zan­zi­ba­ru u wybrzeży Afryki. Farrokh chodził do szkoły średniej w Bombaju, zanim w wieku lat osiem­na­stu wy­lą­do­wał wraz z rodziną na przed­mie­ściach Londynu.

W którym eu­ro­pej­skim państwie naj­po­pu­lar­niej­sze nazwisko pochodzi od zawodu księdza? (tak jak Kowalski - od kowala)
W Rumunii. Takie nazwisko mogło zostać prze­ka­za­ne na­stęp­ne­mu po­ko­le­niu lub przy­pi­sa­ne dzieciom tylko w Kościele Pra­wo­sław­ny­m, gdzie kapłani za­kła­da­ją rodziny. Popescu (od popa) to naj­pow­szech­niej­sze spośród wszyst­kich nazwisk w Rumunii.

Jak brzmi naj­pow­szech­niej­sze nazwisko w Wiet­na­mie?
Ngueyen. Około 40% Wiet­nam­czy­ków nosi nazwisko Nguyen, co wynika z historii kraju, rzą­dzo­ne­go przez wiele lat przez dynastię Ngueyen. Nadawała ona nazwisko Ngueyen w nagrodę osobom za­słu­żo­nym. Wiele osób przyjęło też takie nazwisko sa­mo­wol­nie, by zyskać na pre­sti­żu.

W którym kraju azja­tyc­kim pięć naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk to de la Cruz, Santos, Reyes, Bautista oraz Rosario?
Na Fi­li­pi­nach. Fi­li­pi­ny, za­miesz­ka­ne przez zróż­ni­co­wa­ne grupy etniczne i kul­tu­ro­we, były pod pa­no­wa­niem hisz­pań­skim od 1565 do 1821 jako Wi­ce­kró­le­stwo Nowej Hisz­pa­nii. Mi­sjo­na­rze ka­to­lic­cy na­wró­ci­li więk­szość miesz­kań­ców na chrze­ści­jań­stwo, przy tej okazji wielu z nich przyjęło hisz­pań­skie na­zwi­ska, choć hisz­pań­ski nie jest dziś ofi­cjal­nym językiem kraju (są to an­giel­ski i fi­li­piń­ski­).

W którym kraju wszyst­kie spośród dzie­się­ciu naj­bar­dziej po­pu­lar­nych nazwisk pochodzą od nazw zawodów?
W Niem­czech. Dziesięć naj­bar­dziej po­pu­lar­nych nazwisk w Niem­czech to Müller (m­ły­na­rz), Schmidt (kowal), Schne­ider (kra­wie­c), Fischer (rybak), Meyer (rol­ni­k), Weber (tkacz), Schulz (soł­ty­s), Wagner (woź­ni­ca­), Becker (pie­ka­rz) oraz Hoffmann (za­rząd­ca­).