wtorek, 11 października 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię kilka ciekawostek o Afryce. Mam nadzieję, że będą to dla Was nowości, o których jeszcze nie słyszeliście.
 
Rzeka Okawango słynie ze swojej bogatej przy­rod­ni­czo delty. Do czego rzeka wpada osta­tecz­nie?
Do niczego. Rzeka jest wy­jąt­ko­wa, rozlewa się bowiem szeroko po pustyni Ka­la­ha­ri, tworząc słynną, ba­gien­ną, bez­od­pły­wo­wą deltę.

Który kraj, poza USA, nazwał swoją stolicę na cześć pre­zy­den­ta Stanów Zjed­no­czo­ny­ch?
Liberia została utwo­rzo­na w roku 1847 przez wy­zwo­lo­nych nie­wol­ni­ków ze Stanów Zjed­no­czo­nych. Wpro­wa­dzi­li oni model rządów wzo­ro­wa­ny na USA, a no­wo­ wy­bu­do­wa­ną stolicę nazwali Monrovia - na cześć Jamesa Monroe, który wspierał ideę ko­lo­ni­za­cji Afryki.
 
Gdzie na świecie wciąż w naj­więk­szej skali istnieje nie­wol­nic­two?
W Mau­re­ta­nii. Dziś około 600,000 miesz­kań­ców Mau­re­ta­nii, czyli ok. 20% po­pu­la­cji, to nie­wol­ni­cy. Są to w więk­szo­ści człon­ko­wie czar­no­skó­re­go ludu Haratin, który od wieków był znie­wo­lo­ny. Nie­wol­nic­two zostało w Mau­re­ta­nii znie­sio­ne dopiero w roku 1981, a w roku 2007 po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków stało się karalne. Jest to jednak martwe prawo - do tej pory skazano zaledwie jedną osobę. Kwestia nie­wol­nic­twa stanowi w Mau­re­ta­nii nie­usta­ją­cy temat debaty pu­blicz­nej.

Jaki karabin widoczny jest na fladze Mo­zam­bi­ku?
Ka­łasz­ni­kow. Karabin i gwiazda to po­zo­sta­ło­ści mark­si­stow­skiej ide­olo­gii partii FRELIMO, która przejęła władzę w roku 1983. W 2005 r. padła pro­po­zy­cja, by te symbole usunąć, gdyż szkodzą wi­ze­run­ko­wi kraju. Do dziś trwają o to burzliwe spory.

Które państwo afry­kań­skie jest naj­lud­niej­sze?
Nigeria. W Nigerii mieszka ponad 150 mln ludzi i liczba ta bardzo szybko rośnie. Co piąty Afry­ka­nin mieszka w Nigerii.
 
Z którym z podanych ludów byli naj­bli­żej spo­krew­nie­ni pierwsi miesz­kań­cy Ma­da­ga­ska­ru?
Z Abo­ry­ge­na­mi Au­stra­lij­ski­mi. Choć Ma­da­ga­skar dzieli od Afryki zaledwie 230 km oceanu, to dawni miesz­kań­cy Afryki nie wy­pusz­cza­li się daleko w morze. Pierwsi ludzie pojawili się na Ma­da­ga­ska­rze dopiero ok. 500 roku p.n.e. - były to słynące z umie­jęt­no­ści żeglugi ludy au­stro­ne­zyj­skie po­cho­dzą­ce z od­da­lo­ne­go o tysiące ki­lo­me­trów Borneo.

Jak nazywa się święty artefakt ludu Aszanti?
Złoty Stolec to tron królów Aszanti, widoczny na fladze ludu. Według tradycji prze­cho­wu­je on duszę wła­ści­cie­la. Nie wolno go kłaść bez­po­śred­nio na ziemi (pod­kła­da się koc), i tylko król może go dotknąć.

Które plemię słynie z cha­rak­te­ry­stycz­ne­go "ska­czą­ce­go tańca" wo­jow­ni­kó­w?
Ma­sa­jo­wie. Podczas tańca nie wolno dotknąć ziemi piętami, należy cały czas skakać na palcach.
 
Z czego słynął Algier, zanim został zdobyty przez Fran­cu­zów w 1830 roku?
Z piractwa i handlu nie­wol­ni­ka­mi. Przez wiele stuleci piraci ber­be­ryj­scy urzą­dza­li rajdy na eu­ro­pej­skie wy­brze­ża, po­ry­wa­jąc ludność. Jednym z przo­du­ją­cych w tym pro­ce­de­rze portów był Algier. Szacuje się, że od XVI do XIX w. piraci ber­be­ryj­scy upro­wa­dzi­li ponad milion Eu­ro­pej­czy­ków.

Dlaczego baobaby mają takie grube pnie?
Do prze­cho­wy­wa­nia wody. Pień baobabu może prze­cho­wy­wać do 120,000 litrów wody, dzięki czemu drzewo jest w stanie z po­wo­dze­niem prze­trwać porę suchą. Abo­ry­ge­ni Au­stra­lij­scy używali baobabów jako źródła wody.

Źródło: wikipedia.org.pl; pl.globalquiz.org/ciekawostki-afryka/