środa, 29 czerwca 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o jednym z krajów Ameryki Południowej, o Chile. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą Was, tak jak i mnie zaskoczyły.

Chile, oficjalnie Republika Chile, to państwo w Ameryce Południowej, ciągnące się długim pasem na zachodnim wybrzeżu kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Stolicą Chile jest Santiago. Graniczy z Peru, Boliwią i Argentyną. Do Chile należą liczne wyspy przybrzeżne i wyspy na otwartym oceanie (w sumie ok. 3 tys.).

Która pustynia jest naj­bar­dziej sucha? (nie licząc pustyń lo­do­wy­ch)
Atacama. W nie­któ­rych czę­ściach pustyni Atacama nigdy nie za­no­to­wa­no ani kropli deszczu. Pustynia rozciąga się wzdłuż wybrzeża Pa­cy­fi­ku, tworząc pas suchego, nie­przy­ja­zne­go wy­brze­ża. Średnie opady w regionie An­to­fa­ga­sta to 1 milimetr rocznie.

Do jakiego kraju należy Wyspa Wiel­ka­noc­na?
Do Chile. Wyspa Wiel­ka­noc­na stanowi te­ry­to­rium Chile od roku 1888. Ad­mi­ni­stra­cyj­nie należy do rejonu Val­pa­ra­iso. Naj­bliż­szy wyspie punkt na kon­ty­nen­cie po­łu­dnio­wo­ame­ry­kań­skim znajduje się w od­le­gło­ści 3512 km, w cen­tral­nym Chile.

To zdjęcie przed­sta­wia stolicę państwa. Którą?
Santiago de Chile. Miasto leży w dolinie pośród Andów. Góry ota­cza­ją­ce miasto są bardzo wysokie, naj­wyż­szym jest wulkan Tu­pun­ga­to o wy­so­ko­ści 6,570 m.

Który kraj jest głównym pro­du­cen­tem miedzi?
Chile znacząco wy­prze­dza po­zo­sta­łe kraje, do­star­cza­jąc ponad jedną trzecią świa­to­wej pro­duk­cji miedzi. Przemysł wy­do­byw­czy skon­cen­tro­wa­ny jest na pustyni Atacama w pół­noc­nej części kraju.

Czyja to flaga?
Teksasu. Flaga Chile jest podobna, jednak nie­bie­skie pole z białą gwiazdą nie rozciąga się przez całą wysokość flagi. Spośród flag po­szcze­gól­nych stanów, to właśnie flaga Teksasu budzi szcze­gól­ny sen­ty­ment Ame­ry­ka­nó­w, przy­po­mi­na­jąc czasy, gdy Teksas stanowił od­dziel­ne państwo.

Wojna o Pacyfik miała miejsce w Ameryce Po­łu­dnio­wej w latach 1879-1883. Który obszar był miejscem kon­flik­tu?
Pustynia Atakama. W XIX wieku nie istniały jasno wy­ty­czo­ne granice między Peru, Boliwią i Chile w rejonie pustyni Atakama. Stało się to za­rze­wiem kon­flik­tu w momencie odkrycia war­to­ścio­wych zasobów na­tu­ral­nych w tym re­gio­nie.

W którą stronę skie­ro­wa­ne są twarze posągów moai na Wyspie Wiel­ka­noc­ne­j?
W kierunku lądu. Postaci skie­ro­wa­ne są w kierunku lądu na wszyst­kich ahu (grupach posągów) oprócz jednego. Wy­jąt­kiem tym jest Ahu Akivi, nie­ty­po­wo usy­tu­owa­ny w głębi lądu.

Źródło: globalquiz.org; wikipedia.org