środa, 31 stycznia 2018

Świat i jego zakątki

W tym tygodniu, nawiązując do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w Himalajach na górze Nanga Parbat, chciałabym Wam przedstawić kilka ciekawostek o wspinaniu.
Czym jest wspinaczka? Jest to przemieszczanie się w terenie na tyle stromym, że do utrzymania równowagi wymaga co najmniej użycia rąk.

W powyższej definicji mieszczą się tak różne czynności, jak wspinanie na kilkumetrowe kamienie (bouldering) i wchodzenie na ponad ośmiokilometrowe szczyty górskie.
Wspinaczka niegdyś uważana była za sport przestrzenny, tak jak żeglarstwo, czy szybownictwo. Upowszechnienie i popularyzacja sztucznych ścian wspinaczkowych i zawodów wspinaczkowych przesunęło nieco akcenty w stronę „boiskowości”. W dalszym ciągu jednak dla znacznej części wspinających się działalność ta, to co najmniej pasja lub nawet sposób na życie.

Od czego pochodzi nazwa szczytu K2?
Od nazwy pasma – Ka­ra­ko­rum. W roku 1856 T. G. Mont­go­me­rie do­ko­ny­wał pomiarów wyso­ko­ści, nu­me­ru­jąc szczyty Ka­ra­ko­rum po kolei od K1 do K35. Potem przy­pi­sa­no im lokalne nazwy. Jednak drugi szczyt okazał się tak od­osob­nio­ny, że tubylcy o nim w ogóle nie wie­dzie­li i lokalnej nazwy nie po­sia­dał. Pozostał więc jako K2.

Z czego słynie góra Thor na wyspie Baffina w Ka­na­dzie?
Znajduje się tam naj­wyż­sza prze­paść. Góra o wy­so­ko­ści 1675 m słynie z naj­wyż­szej przepaści – można z niej spaść aż 1250 m. Za­chod­nia ściana o średnim na­chy­le­niu 105 stopni jest częstym celem wspi­na­czy, mimo że dotarcie do góry po­ło­żo­nej na dalekiej północy jest wyjąt­ko­wo kło­po­tli­we.

Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay to pierwsi zdobywcy Mount Eve­re­stu. Ale który z nich jako pierwszy stanął na szczy­cie?
Nie wiadomo. Dzien­ni­ka­rze z całego świata do­py­ty­wa­li, któremu ze wspi­na­czy należy się miano pierw­sze­go czło­wie­ka na naj­wyż­szej górze świata. Jednak jedyną od­po­wie­dzią, jaką dostali, była „osiągnęliśmy to razem”. Fo­to­gra­ficz­nie udo­ku­men­to­wa­ny został jedynie Tenzing, gdyż to Hillary robił zdjęcia.

Polski hi­ma­la­ista Jerzy Kukuczka zdobył wszyst­kie ośmio­ty­sięcz­ni­ki. Jako który?
Drugi na świecie. Zdobycie wszyst­kich czter­na­stu szczytów zajęło Kukuczce 8 lat (1979-1987). Pierwszy dokonał tego Reinhold Messner w latach 1970-1986.

Która para hi­ma­la­istów jako pierwsza dokonała zimowego wejścia na Mount Everest?
Krzysz­tof Wielicki i Leszek Cichy jako człon­ko­wie wyprawy pod kie­row­nic­twem Andrzeja Zawady stanęli na szczycie 17 lutego 1980 roku. Był to jed­no­cze­śnie pierwszy ośmio­ty­sięcz­nik zdobyty zimą.

Kto jako pierwszy Polak stanął na szczycie Mount Everest?
Wanda Rut­kie­wicz. 16 paź­dzier­ni­ka 1978 roku Wanda Rut­kie­wicz jako trzecia kobieta na świecie, pierwsza Eu­ro­pej­ka oraz pierwsza Polka stanęła na Mount Everest, naj­wyż­szym szczycie Ziemi.

Źródło: pl. globalquiz.org, pl.wikipedia.org

BALAJCZA to dostawca specjalistycznych usług lingwistycznych