wtorek, 8 listopada 2016

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Austrii. Austria to państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu.
 
Które dwie eu­ro­pej­skie stolice znajdują się naj­bli­żej siebie? (po­mi­ja­jąc dys­ku­syj­ną parę Wa­ty­ka­n-Rzy­m)
Wiedeń i Bra­ty­sła­wa. Bra­ty­sła­wa leży zaledwie 60 ki­lo­me­trów od Wiednia. Przed drugą wojną światową kursował między nimi tramwaj.

Nazwa którego kraju wywodzi się od słowa "W­schó­d"?
Austrii. Rodzima nazwa Austrii, Öster­re­ich, znaczy "W­schod­nia Kraina". Austria powstała jako pre­fek­tu­ra Bawarii w roku 976. W tym czasie dorzecze Dunaju na terenach dzi­siej­szej Austrii było najdalej na wschód wy­su­nię­tą częścią Bawarii, i ogólnie wszyst­kich ziem za­miesz­ki­wa­nych przez Ger­ma­nów.
dzie znajduje się kwatera główna kartelu OPEC?
W Wiedniu. OPEC utwo­rzo­ny został w roku 1960 w Genewie. W roku 1965 kwaterę główną prze­nie­sio­no z Genewy do Wiednia, gdzie po­zo­sta­je do dziś.
 
Skąd naj­praw­do­po­dob­niej pochodzą kaj­zer­ki?
Z Austrii. Kajzerki pochodzą naj­praw­do­po­dob­niej z Wiednia, a nazwane zostały na cześć cesarza (niem. kaiser) Fran­cisz­ka Józefa.

Jak nazywa się słynne wzgórze pod Wied­nie­m, z którego dowodził Jan III So­bie­ski?
Kah­len­berg. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwy­cię­ską bitwą o Wiedeń z Turkami. Na szczycie góry znajduje się kościół pw. św. Józefa pro­wa­dzo­ny od 1906 roku przez polskich księży zmar­twych­wstań­có­w, a w nim izba upa­mięt­nia­ją­ca zwy­cię­stwo polskie w Odsieczy Wie­deń­skiej. Z Kah­len­ber­gu roztacza się panorama Wiednia.
 
Z czego słynie wie­deń­ski hotel Sacher?
Z tortu. Przepis na tort Sachera, zwanego niekiedy "królem deserów" skom­po­no­wa­ny został przez Franza Sachera w 1832 roku spe­cjal­nie dla księcia Met­ter­ni­cha. Stanowi on pilnie strze­żo­ną ta­jem­ni­cę hotelu za­ło­żo­ne­go przez syna Franza, Eduarda.

Który kraj zdobył do tej pory naj­wię­cej medali olim­pij­skich w nar­ciar­stwie al­pej­ski­m?
Austria. Spośród 397 medali roz­da­nych do tej pory, Austria zdobyła 105, prawie dwa razy tyle, co druga w tej kla­sy­fi­ka­cji Szwaj­ca­ria (56 medali). Au­striac­ka do­mi­na­cja nie ogra­ni­cza się do Igrzysk Olim­pij­skich - Au­stria­cy wygrali do tej pory prawie 30% wszyst­kich ro­ze­gra­nych kon­ku­ren­cji pucharu świata w nar­ciar­stwie al­pej­skim.
 
Skąd pochodzi Niki Lauda?
Z Austrii. Niki Lauda urodził się w roku 1949 w Wiedniu jako wnuk bogatego biz­nes­me­na Hansa Laudy. Jednak rodzinie nie spodo­ba­ło się upodo­ba­nie Nikiego do ry­zy­kow­nych sportów mo­to­ro­wych i od­ma­wia­ła mu ona finan­so­we­go wspar­cia. Niki kon­ty­nu­ował treningi dzięki pożyczce z banku, którą spłacił dopiero po tym, gdy został kierowcą Formuły 1 w zespole Ferrari.

Źródło: globalquiz.org; pl.wikipedia.org/wiki/Austria