piątek, 31 marca 2017

Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Turcji. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.
1/ W którym narodzie 6 spośród 7 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk znaczy do­słow­nie "nie­po­ko­na­ny­", "skała", "że­la­zo­", "sokół", "stal" i "bły­ska­wi­ca­"?
Wśród Turków. Te wo­jow­ni­czo brzmiące nazwiska zajmują na liście po­pu­lar­no­ści pozycje od drugiej do siódmej. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne, Öztürk, oznacza zaś "czystej krwi Turek".
2/ Jakiego pisma użyto do tego 'gra­fit­ti' wyrytego w IX w na schodach bazyliki Hagia Sophia w Kon­stan­ty­no­po­lu?
Run Wi­kin­gów. Kon­stan­ty­no­po­l, nazywany przez Wikingów Mi­kla­gar­de­m, gościł tysiące Wikingów i Saksonów słu­żą­cych jako na­jem­ni­cy Gwardii Wa­re­skiej. Słynęli oni z lo­jal­no­ści (w prze­ci­wień­stwie do lo­kal­nych żoł­nie­rzy, którym cesarz nie ufał) i wa­lecz­no­ści, ale także i pi­jań­stwa. Wie­lo­krot­nie stawali do walki po stronie Bi­zan­cju­m, w tym do bitew z Arabami.
3/ Jak brzmiała pierwsza nazwa Istam­bu­łu?
By­zan­tium. Miasto zostało założone w 660 p.n.e. jako kolonia Megary i nazwane na cześć jej króla Byzasa. W 324 n.e. Kon­sta­tyn Wielki uczynił je wschod­nią stolicą Imperium Rzym­skie­go. Miasto zmieniło wtedy nazwę na Nea Roma; jednak po­wszech­nie zaczęto je nazywać Kon­stan­ty­no­po­lem na cześć cesarza.
4/ Od czego pochodzi nazwa "tur­ku­s"?
Turcji. Nazwa turkus powstała w XVII wieku i wywodzi się od Turcji, gdyż tamtędy wiódł szlak handlowy tych kamieni z Persji. Sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie (w czasach przed­tu­rec­ki­ch) nazywali ten kamień ka­la­item.
5/ Czyje głowy leżą na Górze Nemrut, która jest znaną atrakcją tu­ry­stycz­ną Turcji?
Różnych greckich i irań­skich bogów. Góra Nemrut ma wysokość 2134 m i znajduje się w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Turcji. Nie­opo­dal jej wierz­choł­ka znajduje się gro­bo­wiec króla Kom­ma­ge­ny Antiocha I. Gro­bo­wiec otaczają posągi bóstw greckich i irań­ski­ch, z których więk­szość została uszko­dzo­na poprzez strą­ce­nie głowy.

6/ Skąd pochodzi fez?
Z Maroka. Nazwa tego nakrycia głowy jasno wska­zu­je, że pochodzi ono z miasta Fes w Maroku, gdzie pojawiło się i zyskało po­pu­lar­ność w XVII wieku. Fez stał się po­wszech­ny wśród Turków po roku 1829, kiedy to sułtan Mehmet II zakazał swoim urzęd­ni­kom noszenia turbanów i uczynił fez ofi­cjal­nym na­kry­ciem głowy
7/ Na czym polega falaka, kara sto­so­wa­na niegdyś w Imperium Osmań­skim i na Bliskim Wscho­dzie?
Bi­czo­wa­niu stóp. Widoczny na zdjęciu prze­stęp­ca jest przy­go­to­wy­wa­ny do falaki. Bi­czo­wa­nie stóp jest nie­zwy­kle bolesne ze względu na znaj­du­ją­ce się w stopie liczne za­koń­cze­nia nerwów oraz liczne ruchome części stopy boleśnie prze­miesz­cza­ją­ce się względem siebie. Rany po falace goją się długo, unie­moż­li­wia­jąc cho­dze­nie.
8/ Który kraj w prze­szło­ści nosił nazwę Imperium Osmań­skie?
Turcja. Nazwa "o­smań­skie" pochodzi od dynastii osmań­skiej - władców Turcji od 13 wieku aż do 1922 roku.
Źródło: globalquiz.org, pl.wikipedia.org