środa, 8 czerwca 2016

W tym tygodniu chciałam przedstawić wam kilka ciekawostek związanych z Węgrami.

Ponieważ Węgry są znane z ich wyjątkowych wyników w sportach wodnych (między innymi w pływaniu, piłce wodnej), w tym tygodniu podam kilka ciekawostek właśnie o sportach wodnych.

Które drużyny grały na Olim­pia­dzie w Mel­bo­ur­ne (1956) w meczu piłki wodnej nazwanym potem "krew w wodzie"?
Węgry i ZSRR. 10 li­sto­pa­da 1956, tuż przed roz­po­czę­ciem olim­pia­dy, Armia Czerwona krwawo stłumiła po­wsta­nie wę­gier­skie. Węgrzy, którzy byli w owym czasie potęgą w piłce wodnej, wygrali 4:0 po nie­zwy­kle bru­tal­nej grze, w czasie której woda kil­ku­krot­nie barwiła się od krwi na czer­wo­no. Po meczu wielu z re­pre­zen­tan­tów Węgier nie wróciło do kraju.

W jaki sposób steruje łodzią czwórka bez ster­ni­ka?
Po­ru­sza­jąc ster nogą. Kabel sterowy przy­twier­dzo­ny jest do stopy jednego z członków osady.

Co tra­dy­cyj­nie robi załoga wio­śla­rzy po zwy­cię­stwie w re­ga­ta­ch?
Wrzuca do wody ster­ni­ka. Sternik nie tylko kieruje łodzią, ale też pełni rolę or­ga­ni­za­to­ra i trenera - od­po­wia­da za przy­go­to­wa­nia, taktykę, mo­ty­wa­cję i bez­pie­czeń­stwo. W razie kolizji lub wypadku, sternik jest od­po­wie­dzial­ny jako kapitan jed­nost­ki.

Ilu wioseł używa osoba płynąca ka­ja­kie­m?
Jednego. Kajaki na­pę­dza­ne są przy pomocy jednego wiosła o dwóch piórach. Eskimosi używają do wypraw na otwarte morze dużych, wie­lo­oso­bo­wych kajaków zwanych umiakami - także w ich przy­pad­ku używa się po­je­dyn­czych wioseł, choć mają one wtedy tylko jedno pióro.

W którą stronie płynie łódź na zdjęciu?
W kierunku lewej strony zdjęcia. Jedynie sternik siedzący na rufie jest skie­ro­wa­ny twarzą zgodnie z kie­run­kiem ruchu łodzi - i tylko on widzi, dokąd płynie łódź.

Źródło: pl.globalquiz.org